Gravity Daze The Animation: Ouverture

Gravity Daze The Animation: Ouverture ()


Gravity Daze The Animation: Ouverture

Anime nói về Kat “Gravity Queen” cùng Raven và Syd. Liêu họ có thể tìm ra manh mối về kẻ thù đáng sợ để làm sáng tỏ kết cấu của vạn vật?