Rider Time: Shinobi

Rider Time: Shinobi ()


Tập Mới 2/ 3 Tập

H.PRO:

Rider Time: Shinobi

Nói về khả năng dự đoán tương lai thần thánh của hãng phim Toei :v